Procedura przydziału dzieci do grup

Procedura przydziału dzieci do grup oraz łączenia grup w Przedszkolu Publicznym nr 32 w Rzeszowie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych  przedszkoli (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 502)

Cel procedury:

 • Stwarzanie optymalnych warunków organizacyjnych.
 • Zapewnienie dzieciom warunków pobytu w przedszkolu odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych.

Zakres procedury:
Dokument reguluje zasady przydziału dzieci do grup po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w naborze uzupełniającym w trakcie roku szkolnego oraz   w innych szczególnych przypadkach.
Definicja przedmiotu procedury:
Przez przydział dziecka do grupy rozumie się wskazanie nazwy grupy, określenie grupy wiekowej oraz imienne wskazanie nauczycielek w grupie.
Kogo dotyczy procedura:
Do przestrzegania procedury zobowiązany jest Dyrektor przedszkola oraz Rada Pedagogiczna.


Zasady:

1.Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Zapisy do przedszkola prowadzone są w terminie ustalonym przez organ prowadzący.

3. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna wg harmonogramu i zasad rekrutacji opracowanych na podstawie wytycznych organu prowadzącego.

4. Liczbę grup oraz liczbę miejsc w danym roku szkolnym zatwierdza organ prowadzący w  projekcie arkusza organizacyjnego przedszkola.

5. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od:
– liczby grup zatwierdzonych przez organ prowadzący,
– liczby miejsc w przedszkolu,
– liczby miejsc w konkretnej grupie wiekowej,
– liczby i wieku dzieci nowo zgłoszonych,
– liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.

6.   Przydział dzieci do konkretnych oddziałów.

 Przydział dzieci do przedszkola odbywa się w porozumieniu z rodzicami.

a) Przydział dzieci nowych odbywa się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Propozycje przydziału do grup przedstawia dyrektor  podczas spotkania organizacyjnego w miesiącu czerwcu. Rodzice mają możliwość wypowiadania własnych propozycji i są one uwzględniane (w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych) podczas tworzenia oddziałów na nowy rok szkolny.  

b)Przydział oraz łączenie dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

 • jeżeli po dokonaniu naboru istnieje możliwość utworzenia w nowym roku szkolnym grupy jednorodnej wiekowo wówczas dzieci przydzielone są do swojej grupy wiekowej,
 • jeżeli po dokonaniu naboru nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo ( 3-4, 4-5, 5-6 latki),
 • dobór dzieci do oddziału powinien  uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci a także stopień niepełnosprawności i potrzeby edukacyjne wychowanków. Kryterium przydziału do grupy danego dziecka  stanowią także wyniki obserwacji prowadzonych przez nauczyciela – wychowawcę oraz specjalistów zatrudnionych w przedszkolu,
 • dyrektor, Rada Pedagogiczna dokonuje przydziału dzieci do grup mając zawsze na uwadze dobro dziecka.

7. Praca w grupach z dziećmi zróżnicowanymi wiekowo:

 • prowadzona będzie na dwóch poziomach, dostosowana do rozwoju, indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
 • nauczyciel pracujący w grupie mieszanej zobowiązany jest dobierać treści, metody i formy pracy kierując się zasadą indywidualizacji

8. W okresie niskiej frekwencji dzieci (ferie, wakacje, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność dzieci, tzw. długie weekendy) oraz absencji kadry pedagogicznej lub innych nieprzewidzianych okoliczności, Dyrektor może zlecić doraźnie łączenie grup poszczególnych oddziałów.

9. Nauczycielki pracujące od godziny otwarcia przedszkola przyjmują dzieci z innych grup pod swoją opiekę do momentu podjęcia pracy przez następne nauczycielki z tych oddziałów.

10. Nauczycielki pracujące do godziny zamknięcia przedszkola przyjmują dzieci z pozostałych grup pod swoja opiekę do momentu rozejścia się dzieci do domu.