COVID-19: wytyczne i procedury

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym Nr 32  w Rzeszowie w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa:

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Publicznym Nr 32 w Rzeszowie   zwanego dalej Przedszkolem lub Placówką, odpowiada Dyrektor  Przedszkola zwany dalej Dyrektorem.
 2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00.
 4. Do Przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 5. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez Dyrektora pracownika Przedszkola.
 6. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 7. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów /osoby z zewnątrz  obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 8. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z dziećmi powinni zakrywać ust i nosa.
 9. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane.
 10. W przedsionku przedszkola na szybach znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.
 11. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
   z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
   w Przedszkolu;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji  rąk przy dozownikach z płynem;
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
   i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 12. Dyrektor:
  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  2. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Placówce;
  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie;
  9. informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
  10. Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
 13. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:
  1. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
   1. regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
   2. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;
   3. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
  2. dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk;
  3. informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
  4. postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
  5. zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m;
  6. stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.
 14. Pracownicy pomocniczy – główna księgowa, starszy intendent, konserwator oraz personel kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela.
 15. Pomoce nauczyciela  myją i/lub dezynfekują:
  1. ciągi komunikacyjne – myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem;
  2. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
  3. toalety dla personelu i dzieci – myją i dezynfekują;
  4. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
  5. myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  6. na koniec dnia myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiły się dzieci;
  7. dbają o czystość ręczników. Zmieniają ręczniki 1 x w tygodniu lub częściej jeśli zaistnieje taka potrzeba;
  8. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
  9. pracują w rękawiczkach. Stosują ścisłe zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;
  10. mierzą temperaturę każdemu dziecku termometrem bezdotykowym;
  11. wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
 16. Nauczyciele:
  1. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
  2. mierzą temperaturę każdemu dziecku termometrem bezdotykowym minimum 1 raz w ciągu dnia;
  3. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi
   z innej grupy, np. na placu zabaw;
  4. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
  5. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
  6. podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku;
  7. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.
 1. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placówki musi mieć zakryty nos i usta oraz zdezynfekować ręce.
 2. Na teren budynku Przedszkola (tylko na teren części wspólnej) wpuszczanych jest jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi. Podobnie podczas odbioru dzieci.
 3. Rodzic w miarę możliwości przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów.
 4. W przypadku zgromadzenia się więcej niż 6 rodziców z dziećmi – rodzic czeka z dzieckiem w wyznaczonej przestrzeni Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.
 5. Pracownik przedszkola podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokona mierzenia temperatury dziecka, termometrem bezdotykowym.
 6. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są zbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 7. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji takich jak: katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5C, widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie.
 8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 9. Po wybraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.
Żywienie
 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
  1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
  2. Myją ręce:
   1. przed rozpoczęciem pracy,
   2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
   3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
   4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
   5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
   6. po skorzystaniu z toalety,
   7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
   8. po jedzeniu i piciu ;
  3. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
  4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
  5. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać
   w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
  6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny
   z obowiązującymi przepisami;
  7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora Przedszkola;
  8. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 4. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
 5. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach/dzieci spożywają posiłki w sali  a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 6. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela.
Wyjścia na zewnątrz
 1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren Przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu  zabaw.
 3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą oraz jedna grupa na terenie zielonym z tyłu budynku.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dezynfekowane są codziennie rano przed korzystaniem przez dzieci.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
 1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicami/opiekunami dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.
 5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka   podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel, intendent, główny księgowy) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
Przepisy końcowe
 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2021r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 32 W RZESZOWIE W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19 OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 1. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godzinach 6.30 – 8.30.
 2. Dzieci z przedszkola obierane są najwcześniej od godziny 14.30 
 3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko
  z przedszkola muszą być zdrowi, mają zachować dystans społeczny
  w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 5. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, pozostawiają dziecko Pani pełniącej dyżur w szatni
 6. Rodzic odprowadzający  dziecko nowo przyjęte  może wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki, zachowując zasady:
  a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników placówki  min. 1,5 m,
  d) rodzice powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, ból gardła, temperatura, wysypka itp.).
 8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 9. W celu szybkiej komunikacji placówki z rodzicem dziecka, rodzice muszą być cały czas dostępni pod telefonem.
 10. Rodzic, przyprowadzając dziecko do przedszkola, musi wyrazić zgodę na pomiar temperatury w oświadczeniu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej przedszkola.
 11. Wchodząc do przedszkola rodzice przy wejściu dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 12. Bezpośrednio po wejściu do placówki należy poddać dziecko mierzeniu temperatury.
 13. Dziecko do grupy odprowadza i przyprowadza z grupy Pani pełniąca dyżur w holu przedszkola.
 14. Rekomenduje się  kontakt opiekunów z nauczycielami i pracownikami placówki z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 15.  Ograniczamy  przebywanie  osób z zewnątrz. Rodzice  i opiekunowie nie wchodzą na teren placówki. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren przedszkola osób postronnych.
 16. W przypadku wcześniej ustalonego spotkania  obowiązuje  stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych  i w wyznaczonym miejscu.
 17. W wypadku gdy dziecko przejawia objawy choroby (gorączka,  kaszel, katar, problemy żołądkowe) podlega ono odizolowaniu w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodzica, celem pilnego odebrania dziecka z placówki.
 18. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko z przedszkola w wiatrołapie budynku po wcześniejszym zadzwonieniu dzwonkiem.
 19. Procedura obowiązuje od 1 września 2021 roku do odwołania.
W trosce o zdrowie i zachowanie reżimu sanitarnego w Przedszkolu Publicznym nr 32 stosuje się następujące zasady:
 1. Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć maseczkę ochronną oraz musi być zdrowy.
 2. Przed wejściem do przedszkola Rodzic dzwonić dzwonkiem.
 3. Przy wejściu głównym do przedszkola należy zdezynfekować ręce.
 4. Po dezynfekcji rąk Rodzic skanuje kartę pobytu dziecka w przedszkolu.
 5. Przy odbieraniu dziecka zasad jest taka sama jak przy wejściu: dezynfekcja rąk, skanowanie karty i odbiór dziecka od Pani pełniącej dyżur w szatni.
 6. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola nie może wchodzić na teren placówki, w szatni Rodzic przebiera dziecko, a następnie dziecko jest odbierane przez pracownika przedszkola i odprowadza na salę zajęć.
 7. Wyjątek stanowią rodzice dzieci nowych z grupy I, którzy będą mogli wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny hol, szatnia) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:
  – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi,
  – odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m,
  – 6 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie.
 8. Na kolejność wejścia i wyjścia dziecka do placówki rodzice oczekują w przestrzeni wyznaczonej w Przedszkolu.
 9. Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka rodzice muszą zachowywać odstęp społeczny w przestrzeni podmiotu min. 1,5 m.
 10. W obrębie szatni może jednorazowo przebywać sześcioro dzieci.
 11. Rodzic nie przemieszcza się po terenie przedszkola.
 12. W miarę możliwości przyprowadza i odbiera dziecko jeden Rodzic.
 13. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe bez objawów chorobowych tj.: katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, gorączka powyżej 37º C.
 14. Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym (deklaruje w oświadczeniu do pobrania poniżej).
 15. Dziecko nie przynosi zabawek oraz innych przedmiotów, picia i jedzenia oraz słodkości.
 16. Przebywanie osób trzecich na ternie przedszkola jest ograniczony do minimum z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 17. Rodzice opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznani się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2021 roku.
 18. Prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:
  Gr. I – Pszczółki – 7.30– 15.30
  Gr. II – Biedronki – 7.00 – 16.00
  Gr. III – Motylki – 7.00 – 17.00
  Gr. IV – Sówki – 6.30 – 16.30
  Gr. V – Wiewiórki – 7.00 – 16.00
 19. Dziecko jest odprowadzane na salę i przyprowadzane z sali przez Panią pełniącą dyżur w holu  przedszkola.
 20. W szatni przedszkola oraz przedsionku nie zostawiamy fotelików, rowerków itp. rzeczy.
 21. Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.
 22. Nauczyciel udziela konsultacji telefonicznie wg. harmonogramu,  który zostanie zamieszony na stronie przedszkola.
 23. Zabrania się przebywania w ogrodzie przedszkolnym i korzystania z ogrodu po odebraniu dziecka z przedszkola.
 24. W pierwszym dniu przyjścia dziecka  do przedszkola Rodzic drukuje, wypełnia i przynosi oświadczenie w związku z rozpoczęciem uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19 (do pobrania).

WYTYCZNE GIS – V AKTUALIZACJA: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW – PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W RZESZOWIE

DROGI RODZICU!

1. Nie posyłaj do przedszkola chorego dziecka

Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:

 • kaszel,
 • katar,
 • temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 • utratę węchu o nagłym początku,
 • utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku,
 • wysypkę,

pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.
Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.
Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

2. Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż w zamkniętych pomieszczeniach. 
Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu.

Zalety przebywania na świeżym powietrzu:

 • dawka energii – zajęcia lub sport w plenerze z przyjemnym powiewem świeżego powietrza to czysta przyjemność!
 • hartowanie organizmu – przebywanie na świeżym powietrzu nie musi się odnosić wyłącznie do ciepłych słonecznych dni!
 • poprawa samopoczucia – umożliwiasz uczniom dotlenić organizm!
 • dawka witaminy D3 – przebywanie na słońcu pomoże wzmocnić układ odpornościowy!
 • poczucie swobody – unikasz zatłoczonych pomieszczeń!
 • brak ograniczeń co do formy aktywności fizycznej – umożliwiasz przeprowadzenie wielu zabaw, gier czy też ćwiczeń, których nie jesteś w stanie zrealizować w pomieszczeniu!
3. Poinformuj przedszkole, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Jeżeli Twoje dziecko lub inne osoby razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

 • w żadnym wypadku niewolno wychodź z domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala,
 • opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny.
4. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii

Każda placówka oświatowa posiada opracowany regulamin funkcjonowania podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej placówki, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność dzieci oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.
Procedury danej placówki mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Dzieci, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy przedszkola są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.
W regulaminie mogą być uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, czy inne, o których zdecydował dyrektor.

Więcej informacji :