AKTYWNY PRZEDSZKOLAK III edycja – od 1 IX 2023 r.

Dzieci z grupy V uczęszczające do naszego przedszkola zostały zgłoszone do udziału w bezpłatnym programie sportowym „Aktywny Przedszkolak” organizowanym przez Zespół Szkół Sportowych – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie.
Zajęcia sportowe na terenie naszego przedszkola będą odbywały się w każdy czwartek w godzinach od 09:15 do 09:55 i prowadzić je będzie nauczyciel wychowania fizycznego.

Cele programu:

  • Krzewienie wśród dzieci kultury fizycznej.
  • Dostarczanie radości i satysfakcji z udziału w zajęciach.
  • Podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
  • Rozwijanie zainteresowań sportowych z jednoczesnym wyrabianiem nawyków czynnego uprawiania ćwiczeń ruchowych.
  • Kształtowanie właściwej postawy społecznej, w szczególności wyrabianie takich cech charakteru jak: aktywność, samodzielność, poczucie obowiązku.
  • Diagnoza sprawności fizycznej dzieci sześcioletnich.

Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach jest pisemne wyrażenie zgody przez rodziców na udział dziecka w zajęciach.