Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie na lata 2018 – 2023

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r.,poz.356)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25  sierpnia  2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017,poz.1658)
 5. Statut Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie.
 6. Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

I. NASZA PLACÓWKA

Przedszkole Publiczne Nr 32 w Rzeszowie zlokalizowane jest na osiedlu Nowe Miasto przy ulicy Podwisłocze 26a. Jest to budynek piętrowy, oddalony od ruchliwych ulic. Większość przedszkolaków uczęszczających do tej placówki zamieszkuje przyległe bloki, pozostałe przywożone są z innych dzielnic naszego miasta. Na terenie posesji, znajduje się piękny ogród, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy wszystkie krzewy i drzewka kwitną. W ogrodzie tym jest kolorowy, nowoczesny i niezbędny sprzęt do zabaw ( dwie piaskownice, drabinki, 2 domki,  ławeczki i stoliki ). Budynek posiada pięć sal przeznaczone dla 125 dzieci.
Na parterze znajduje się duży hol, a w nim przestronne szatnie dla przedszkolaków  oraz miejsce na rytmikę i zajęcia ruchowe.
Jest także kącik dla rodziców i wystawa prac dzieci. Dwie młodsze grupy zajmują dwie obszerne sale na parterze. Na piętrze przebywają starsze dzieci. Wszystkie sale zabaw są bardzo estetyczne, posiadają nowe meble, wyposażone w różnego rodzaju sprzęty, materiały, pomoce dydaktyczne i zabawki. Przedszkole dysponuje bogatą biblioteką, w której znajdują się pozycje literatury pięknej dziecięcej oraz dydaktyczne przeznaczone dla nauczycieli. Oprócz zajęć dydaktycznych, prowadzone są dodatkowe zajęcia z rytmiki, j. angielskiego. Dzieci uczestniczą w koncertach muzyków i spektaklach teatralnych organizowanych w przedszkolu bądź wystawianych w Teatrze Maska, WDK, w zajęciach muzealnych, lekcjach kinowych i teatralnych. Nasze przedszkole należy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przedszkole jest placówką otwartą dla Rodziców, którzy mogą zawsze osobiście zaprowadzić dziecko do sali, zobaczyć jak się czuje wśród wychowanków, porozmawiać z wychowawczyniami. Wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie, sześć  z nich posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, pozostałe ubiegają się o ten status

II. MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA:

MISJA  
„Każde dziecko jest dla nas ważne!” Zrobimy wszystko, aby było zdrowe, akceptowane
i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat, rozwijać własne zdolności
i realizować cele.

WIZJA 
Nasze przedszkole:

 1. Dba o sprawność fizyczną oraz bezpieczeństwo poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie
 2. Uczy samodzielnie uczyć się
 3. Rozbudza w dziecku przynależność do świata przyrody
 4. Rozwija zdolności twórcze i samodzielność w działalności zabawowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz własnego rozwoju teraz i w przyszłości
 5. Pozwala dziecku szukać coraz to nowych i oryginalnych rozwiązań
 6. Kształtuje człowieka radzącego sobie z trudnościami i świadomego konsekwencji swoich zachowań
 7. Pobudza ciekawość świata
 8. Wyrabia u dziecka poczucie własnej wartości
 9. Uczy uczciwości i prawdomówności, odpowiedzialności i obowiązkowości
 10. Pokazuje jak być kulturalnym i tolerancyjnym
 11. Mieć świadomość zagrożeń i unikać ich.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

 1. Utrzymać dotychczasową, wysoką jakość pracy Przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.
 2. Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się , by podczas codziennych działań były pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania. Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami. Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie  dostrzegą na swojej drodze edukacyjnej.
 3. Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich,  pozwalając im na ujawnienie własnych pomysłów, zachęcając  jednocześnie do ich realizacji.
 4. Nauczyciele winni stawać się partnerami dzieci w zabawie, grach, czy  swobodnych rozmowach.
 5. Nauczyciele powinni dawać dzieciom pełną swobodę w działaniu,  inspirując dostarczając różne pomoce, wspierając w rozwiązywaniu problemów.
 6. Dbać o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali  wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością  pozostawiali w nim swoje dzieci.
 7. Zadbać o większą integrację Przedszkola z najbliższym i dalszym  środowiskiem.

CELE DYDAKTYCZNE:

 1. Tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań,  talentów i uzdolnień każdego dziecka.
 2. Tworzenie warunków do osiągania sukcesu przez każde dziecko na miarę jego możliwości.
 3. Kształtowanie w dzieciach postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo.
 4. Kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwianie rozumienia zjawisk  zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.
 5. Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.

CELE WYCHOWAWCZE:

 1. Rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, rozbudzanie wiary we własne możliwości, wspieranie budowania  pozytywnego obrazu własnego Ja.
 2. Kształtowanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 3. Kształtowanie u dziecka systemu wartości ukierunkowanego na rozwój społeczno-moralny.
 4. Rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju oraz  kształtowanie patriotycznych.
 5. Poznawanie i uczestniczenie w świecie kultury, przygotowanie do odbioru różnych form przekazu artystycznego (plastycznego, teatralnego,  muzycznego).
 6. Kształtowanie umiejętności komunikowania się ze światem, poruszania  się w przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wychowania komunikacyjnego.
 7. Kształtowanie ścisłej i partnerskiej współpracy z rodzicami,  mającej na celu ujednolicenie oddziaływań przedszkola i domu rodzinnego. 
 8. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola i współodpowiedzialność za jego rozwój i wizerunek.

CELE OPIEKUŃCZE:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym  środowisku.
 2. Rozwijanie umiejętności ważnych dla zdrowia bezpieczeństwa dziecka.
 3. Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej i przeciwdziałanie zagrożeniom  zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.
 4. Współpraca z rodzicami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
 5. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju każdego   dziecka.
 6. Współpraca ze specjalistami świadczącymi dziecku pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

IV. ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom znajdującym się na terenie przedszkola.
 2. Poznanie środowiska wychowawczego dzieci, ich ogólnego rozwoju  w celu trafnego doboru treści programowych.
 3. Dbanie o zdrowie dziecka i rozbudzanie postaw prozdrowotnych.
 4. Rozwijanie poczucia indywidualności oraz własnej tożsamości i przynależności narodowej.
 5. Kształtowanie właściwych postaw społeczno-moralnych.
 6. Współpraca z rodzicami.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 8. Budowanie spójnego systemu wychowania.

V. STRUKTURA PRZEDSZKOLA

 1. Dyrektorem przedszkola jest mgr Anna Wilk, która:
  1. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
  3. pełni rolę pracodawcy,
  4. organizuje pracę nauczycieli,
  5. inspiruje nauczycieli do działania,
  6. kieruje działalnością przedszkola,
 2. Na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, jest w przedszkolu utworzone stanowisko społecznego wicedyrektora , który zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony oraz wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji.
 3. Pracownicy pedagogiczni to 10 osób
 4. Pracownicy niepedagogiczni, administracji i obsługi to 11 osób.

VI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 1. Dążenie do jednolitych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 2. Rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące przedszkola już w chwili ogłoszenia naboru a następnie podczas  zebrań organizowanych w grupach, z tablic ogłoszeń, oraz strony www.pp32.resman.pl.
 3. Rodzice współdecydują o rodzajach uroczystości  organizowanych w przedszkolu oraz włączać się do ich organizowania,
 4. Rodzice maja prawo otrzymywać rzetelne informacje o rozwoju i postępach własnego  dziecka.
 5. Rodzice maja prawo do fachowej pomocy w kwestii wychowania dziecka.
 6. Nasze przedszkole jest placówką otwartą dla rodziców, przyprowadzają oraz odbierają oni  dzieci bezpośrednio z grupy.
 7. Ukazanie rodzicom przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.
 8. Rodzice uczestniczą w życiu przedszkola poprzez zebrania ogólne i grupowe, i Radę Rodziców, informacje w formie gazetek przedszkolnych, wystawki prac dziecięcych, zajęcia otwarte, zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci, uroczystości, konsultacje indywidualne, różnorodne akcje, przedsięwzięcia, konkursy, inscenizacje, wycieczki, stronę www przedszkola.

VII. ŚRODOWISKO LOKALNE

Utrzymujemy stały kontakt ze środowiskiem lokalnym poprzez współpracę z Komendą Policji, Strażą Pożarna, Muzeum Okręgowym, Biblioteką Osiedlową i Domem Kultury Nowe Miasto, Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, Szkołą Podstawową nr 11, WORD –em, sponsorami, służbą zdrowia,  Podkarpacką Filharmonią.
Mając na uwadze rozbudowanie świadomości zdrowotnej dzieci organizujemy „ Dzień Sportu”,„ Piknik rodzinny na sportowo”, prowadzimy cykle zajęć i rozmowy dotyczące bezpieczeństwa , i profilaktyki zdrowotnej, nawiązujemy współpracę z instytucjami promującymi działalność na rzecz zdrowia, realizujemy ogólnopolskie programy w ramach Sieci  Szkół Promujących Zdrowie.

VIII. PODZIAŁ KOMPETENCJI W PLACÓWCE.

Dodatkowe zajęcia przydzielane są na początku każdego roku szkolnego. 
Ich harmonogram przedstawiony jest nauczycielom na pierwszej radzie pedagogicznej.
Są to:

 1. Obowiązki zastępcy dyrektora.
 2. Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna.
 3. Dbałość o bibliotekę przedszkolną.
 4. Opieka nad pomocami dydaktycznymi.
 5. Aktualizacja tablic ogłoszeń.
 6. Prowadzenie kroniki przedszkola.
 7. Prowadzenie działań Szkół Promujących Zdrowie
 8. Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.
 9. Prowadzenie kącików dla rodziców.
 10. Prowadzenie strony www przedszkola.
 11. Wystrój holu przedszkola.
 12. Prowadzenie zastępstw.

IX. KIERUNEK PRACY PEDAGOGICZNEJ

 1. W pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi realizowana  jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego. Zajęcia w oddziałach prowadzone są w oparciu o program Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaba-Żabińskiej „ Wokół przedszkola”, który wykazuje całkowitą zgodność proponowanych treści z zawartym w podstawie programowej wykazem kompetencji, uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową.
 2. Do realizacji treści programowych wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:-   pedagogika zabawy „ Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji, metody aktywne: gimnastykę twórczą R. Labana i K. Orffa, gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów, W. Sherborne, zabawy i zajęcia z obszaru edukacji matematycznej prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, opowieść ruchowa, gimnastyka ekspresyjna, gimnastyka rytmiczna, pedagogika zabawy, gimnastyka mózgu, Metoda dobrego startu, relaksacja, bajkoterapia, zabawy paluszkowe i wiele innych.
 3. Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność: indywidualna, zespołowa, zbiorowa (praca z całą grupą).

X. DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 1. Nauczyciel analizuje poziom rozwoju każdego dziecka poprzez obserwacje: wstępną i końcową. Prowadzona jest również diagnoza rozwoju i postępów każdego dziecka. Na tej podstawie planowana jest praca dostosowywana odpowiednio do aktualnych możliwości dziecka.
 2. Dziecko ma prawo odmówić uczestnictwa w określonej działalności  zabawowej bądź edukacyjnej z ważnych dla niego powodów.
 3. Dziecko ma prawo do odpoczynku i odosobnienia.
 4. Dziecko uczone jest tolerancji w stosunku do innych ludzi.
 5. Dziecko rozumie potrzebę dbania i szanowania środowiska  przyrodniczego.
 6. Dziecko uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 7. Dziecko uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

XI. MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Dziecko kończące Przedszkole i rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

WYKAZUJE:

 1. Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 2. Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy
 3. Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 4. Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
 5. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 6. Umiejętność współpracy w grupie
 7. Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 8. Samodzielność
 9. Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 10. Radość  z własnych osiągnięć, odczuwa satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

 POSIADA:

 1. Zdolność do obdarzania uwagą nauczycieli, porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób
 2. Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 3. Podstawową wiedzę o świecie

ROZUMIE, ZNA:

 1. Prawa dziecka,  respektuje prawa innych ludzi
 2. Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 3. Zasady kultury współżycia, postępowania
 4. Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 5. Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
 6. Przestrzega w/w zasad

NIE OBAWIA SIĘ:

 1. Występować publicznie
 2. Reprezentować grupę, przedszkole
 3. Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami
 4. Wykazywać inicjatywę w działaniu
 5. Wyrażania swoich uczuć

XII. RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 1. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 2. Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach dotyczących pracy przedszkola.
 3. Rozmawiają bezpośrednio z nauczycielem o postępach dziecka  i trudnych sprawach wychowawczych.
 4. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 5. Wspierają chętnie działania placówki, współpracując z nauczycielem,  oferują swoja pomoc.
 6. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo- dydaktycznej,
 7. Uzyskują pomoc specjalistów.

XIII. NAUCZYCIEL NASZEGO PRZEDSZKOLA:

Kochaj i da­waj przykład. – Janusz Korczak

 1. Aktywnie realizuje zadania przedszkola określone w dokumentach  wewnętrznych placówki.
 2. Podejmuje działania innowacyjne, jest aktywny i twórczy.
 3. Tworzy i realizuje programy autorskie i innowacje pedagogiczne, programy lokalne i ogólnokrajowe dostosowane do potrzeb grupy i placówki
 4. Promuje działalność proekologiczną i prozdrowotną, dba o bezpieczeństwo dziecka
 5. Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 6. Doskonali swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez  uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 7. Wykorzystuje twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 8. Uzyskuje status nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego.
 9. Pozyskuje rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola   oraz promuje pozytywny obraz placówki.
 10. Monitoruje efektywność własnej pracy.
 11. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 12. Prowadzi obserwację pedagogiczną, według której dobiera metody wychowawcze i dydaktyczne, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

XIV. ORGANIZACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Zabawy dowolne proponowane są dzieciom w różnych częściach dnia pobytu w przedszkolu.
 2. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad ustalonych przez nauczyciela wspólnie z dziećmi – kontrakty grupowe.
 3. Część zajęć organizowanych w przedszkolu jest obowiązkowa, nie musi być jednak organizowana z całą grupą. Można pracować w małych zespołach w czasie dogodnym dla większości dzieci.
 4. W przedszkolu obowiązują ramowe rozkłady dnia dla dzieci młodszych  i starszych.

XV. PLANOWANIE PRACY

 1. Planowaniem obejmowane są zajęcia stałe, jak i czas wolny.
 2. Obowiązuje roczny plan pracy.
 3. Obowiązują plany miesięczne dla każdej grupy.
 4. Plany w miarę potrzeby są modyfikowane i uzupełniane w trakcie realizacji.
 5. W planach uwzględnia się nową podstawę programową, zainteresowania dzieci, ich możliwości, a nawet propozycje.
 6. Plany pisane są wspólnie przez nauczycielki pracujące w danej grupie.
 7. Obowiązuje kalendarz imprez przedszkolnych współgrający z całoroczną pracą w przedszkolu porą roku, uroczystościami i świętami.

Realizacja Koncepcji Pracy Przedszkola obowiązywać będzie w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2023 r.

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego 32  Rzeszowie została  przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 03.09.2018 r.