Informacja dotycząca przetwarzania wizerunku

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 

 1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne nr 32 w Rzeszowie, adres: 35- 310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 26a, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Przetwarzanie wizerunku będzie odbywało się w szczególności w celu popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych przedszkola, jak również w celu archiwizowania wydarzeń przedszkolnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Odbiorcami będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz wszyscy zainteresowani wydarzeniami przedszkola.
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
  2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
   3. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   4. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie powoduje niekorzystnych konsekwencji dla dziecka.