Klauzula – monitoring

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 32 w Rzeszowie, adres: ul. Podwisłocze 26a, reprezentowanym przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod4@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Dane przetwarzane są w szczególności: w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i  pracownikom oraz ochrony mienia (monitoring); Monitoringiem objęto teren przedszkola (w tym wejście główne, 2 wejścia boczne i plac zabaw). Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 108a ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia.