Klauzula dla osób upoważnionych do odbierania dzieci z przedszkola

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych osobowych jest: Publiczne Przedszkole Nr 32, adres: 35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 26a reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
  Przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy będzie odbywało się w szczególności w celu: zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przy jego odbiorze z przedszkola przez osobę upoważnioną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
  2.  żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
   3. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. Inne informacje:
  Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Administrator nie przekaże Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.